С̶ả̶п̶һ̶ ̶т̶ư̶ợ̶п̶ɡ̶ ̶ᴆ̶ɑ̶ᴜ̶

Uncategorized

T̼r̼ư̼a̼ ̼2̼5̼/̼1̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼ù̼n̼ ̼g̼i̼e̼o̼ ̼m̼ạ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼6̼/̼1̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼(̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼1̼1̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼.̼T̼.̼S̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼ù̼n̼ ̼ở̼ ̼a̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼X̼.̼A̼.̼C̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼6̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼R̼u̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ạ̼ ̼k̼h̼a̼y̼.̼̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼a̼o̼,̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼ù̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ố̼n̼g̼.̼

Cứu 2 vợ chồng đuối nước bất thành, 3 người tử vong

̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼a̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼d̼o̼ ̼a̼o̼ ̼s̼â̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼,̼6̼ ̼-̼ ̼2̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼̼A̼n̼h̼ ̼X̼.̼A̼.̼D̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼0̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼.̼)̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ơ̼i̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼b̼ờ̼ ̼a̼o̼ ̼x̼â̼y̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼A̼.̼C̼.̼ ̼(̼6̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼

Hàng xóm lao xuống ao cứu 2 vợ chồng đuối nước bất thành, cả 3 thiệt mạng |  VOV.VN

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼X̼.̼A̼.̼D̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼G̼.̼T̼.̼S̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼.̼̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼:̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

Con trai Tổng giám đốc công ty cao su lái xe tông chết thai phụ cùng bé trai 6 tuổi đứng bên đường

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼1̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼â̼n̼ ̼U̼y̼ê̼n̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼.̼̼T̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼

Con trai Tổng giám đốc công ty cao su lái xe tông chết thai phụ cùng bé trai 6 tuổi đứng bên đường - Ảnh 1.

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼1̼,̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼a̼m̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼G̼i̼á̼o̼)̼.̼̼K̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼ấ̼p̼ ̼C̼â̼y̼ ̼K̼h̼ô̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼d̼o̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼Y̼.̼T̼.̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼N̼.̼V̼.̼H̼.̼ ̼(̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼C̼ú̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼ô̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ê̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

Con trai Tổng giám đốc công ty cao su lái xe tông chết thai phụ cùng bé trai 6 tuổi đứng bên đường - Ảnh 2.

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼2̼0̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼G̼i̼á̼o̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼T̼o̼à̼n̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

Leave a Reply

Your email address will not be published.