G̲.̲ã̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲m̲ỗ̲i̲

Uncategorized

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ậ̼u̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼v̼ạ̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼D̼ậ̼u̼ ̼d̼ẫ̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼ó̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼s̼ữ̼a̼.̼.̼.̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼.̼.̼.̼

B̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ẫ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼

̼C̼ò̼n̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼i̼ề̼n̼ ̼m̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼à̼y̼ ̼đ̼ọ̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼“̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼”̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ê̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼a̼m̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼…̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼:̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼”̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼d̼à̼y̼ ̼v̼ò̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼p̼h̼á̼ ̼n̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼ ̼(̼n̼h̼ó̼m̼ ̼”̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼”̼ ̼-̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼V̼à̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼r̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼”̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼”̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼h̼u̼.̼
̼“̼B̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼a̼n̼ ̼n̼á̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼b̼a̼ ̼h̼ô̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼5̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼g̼ỗ̼.̼

̼V̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼á̼t̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ấ̼m̼.̼

̼V̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼á̼t̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ấ̼m̼.̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼d̼ằ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ử̼i̼:̼ ̼“̼M̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼a̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼à̼y̼ ̼à̼?̼”̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼â̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ù̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼r̼ớ̼m̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ỡ̼…̼”̼.̼

̼“̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼…̼ ̼đ̼i̼?̼”̼

̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼h̼ế̼,̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼.̼.̼.̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼r̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼õ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼h̼u̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼K̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼…̼ ̼b̼ô̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼o̼á̼n̼:̼
̼“̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ố̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼V̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼“̼m̼ó̼n̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ử̼i̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼á̼…̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼“̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼”̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ố̼m̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ô̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼“̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼“̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼”̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼“̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼“̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼”̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ô̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼“̼b̼ồ̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼“̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼”̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼:̼ ̼“̼T̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ô̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼à̼y̼ ̼n̼g̼ử̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼à̼y̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼i̼!̼”̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼s̼ậ̼p̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ổ̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼Đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼“̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼”̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼,̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼đ̼ậ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ổ̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼e̼m̼:̼ ̼“̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼đ̼i̼?̼!̼”̼.̼

̼N̼h̼ì̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼à̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ị̼t̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼c̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ă̼n̼g̼ ̼n̼o̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼…̼”̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼h̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼…̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼h̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼…̼
̼R̼ắ̼c̼ ̼ớ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼l̼ó̼t̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼…̼ ̼“̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼V̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ù̼ ̼t̼o̼á̼n̼g̼,̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼.̼.̼ ̼b̼a̼ ̼b̼ả̼y̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼r̼ắ̼c̼ ̼ớ̼t̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼l̼ó̼t̼ ̼đ̼ể̼.̼.̼.̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼”̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼.̼ 

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ẫ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼”̼C̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼:̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼“̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼”̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼

̼“̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼l̼ó̼t̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼r̼á̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼…̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼ớ̼t̼ ̼v̼à̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ấ̼y̼!̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼B̼a̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼b̼a̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼x̼í̼t̼”̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼”̼.̼.̼.̼
̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼h̼ờ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼đ̼ể̼…̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼v̼ợ̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ế̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼i̼.̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼“̼t̼h̼ơ̼ ̼c̼h̼ử̼i̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼
< ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼“̼c̼â̼u̼ ̼t̼h̼ơ̼”̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼L̼à̼m̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼…̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼,̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼đ̼ể̼…̼ ̼t̼ế̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼…̼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *