S͟á͟n͟g͟ ͟N͟a͟y͟

Uncategorized

 

ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼”̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼”̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ɴ̼ᴇ̼ʀ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃.̼

̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼1̼1̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼1̼3̼-̼1̼0̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼(̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼)̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ɴ̼ᴇ̼ʀ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃.̼

 

 

̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼.̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼:̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼.̼

 

 

̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀ᴏ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ʏ̼ᴀ̼ᴍ̼ᴀ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴡ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼1̼3̼8̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼(̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼)̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ɴ̼ᴇ̼ʀ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̉ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼́ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ɴ̼ᴇ̼ʀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃.̼

 

 

̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ɴ̼ᴇ̼ʀ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼.̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼:̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼

 

 

̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼,̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼́ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴜ̼ ̼(̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼)̼.̼̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼.̼

XEM THÊM :

 

ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ “̼ʍ̼ᴀ̼̆́ƈ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̣̼ȶ̼” ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼, ̼ ̼2̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼́ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼

ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂́ʏ ᴍᴏᴛ ᴄᴀᴘ ᴠᴏ ᴄʜᴏɴɢ ᴆᴀ̀ ᴘʜᴀɪ ɴʜᴀᴘ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛̉ᴜ ᴛʀᴏ̣ɴɢ sᴛᴀᴛᴇ ̼ɖ̼ɪ̼́ ռ̼ɦ̼ ̼ƈ̼ɦ̼ᴀ̣̼̆ȶ̼ ̼ʋ̼ᴀ̼̀ օ̼ ̼ռ̼ɦ̼ ᴀ̼ʊ̼ ᴋʜɪ́ ʙᴏᴛʜ ᴆᴀ̆ɴɢ ᴋʜᴏɴɢ ᴍᴏᴛ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴠᴀ̉ɪ ᴄʜᴇ ̼̼̼ᴛ̼̼̼ʜ̼̼̼ᴀ̼̼̼̂ɴ̼̼̼.̼

ᴋɴᴏᴡɴ ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴆᴏ̂ɪ ᴆᴀ̣̆ɴɢ ʟᴀ̂ᴍ ̼ “ʟɪ̃ɴʜ ᴀʏ” ̼ ᴛʜɪ̣ ᴆᴏ̣̂ᴛ ɴʜɪᴇ̂ɴ ̼ “ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴʜᴏ” ̼ ʙɪ ᴍᴀᴄ ᴋᴇᴛ ʟᴀɪ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ̼ “ᴄᴏ ʙᴇ” ̼ ᴏғ ᴛʜᴇ ᴘᴇʀsᴏɴ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼.̼ ᴠɪ ᴜɴᴀʙʟᴇ ᴛᴏ ғᴏᴜɴᴅ ʜᴏᴡ ᴛᴏ ʜᴀɴᴅʟᴇ, ̼ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴘʜᴀ́ɪ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ᵻ̼ ̼ᴆ̼ᵻ̼ᴇ̣̼̂ ռ̼ ᴄʜᴏ̛̀ ᴆᴏ̛̣ɪ ᴄᴀᴘ ̼̼̼ᴄ̼̼̼ᴜ̛̼̼̼́ᴜ̼̼̼.̼ ᴄᴀᴘ ᴠᴏ ᴄʜᴏɴɢ ᴀғᴛᴇʀ ᴛʜᴀᴛ ɪs ᴍᴏᴠᴇ ᴛᴏ ʙᴇɴʜ ᴠɪᴇɴ ᴋʜɪ́ ᴄᴀ ʜᴀ̉ɪ ᴠᴀ̂ɴ ᴆᴀ̣̆ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴆɪɴʜ ᴛᴀ́ɴ ɢᴀ̂̃ᴜ ʟᴀʏ ɴʜᴀᴜ ᴀɴᴅ ᴀʀᴇ ᴄʜᴇ ʙʏ ᴀ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼.̼

 

ᴄᴀᴄ ʙᴀᴄ sɪ ᴆᴇ̂̉ᴜ ʀᴀᴛ ʙᴀᴛ ɴɢᴏ ᴠᴏɪ ᴛɪ̃ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴʜᴀʏ ᴄᴀᴍ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼ ᴀғᴛᴇʀ ᴛʜᴀᴛ, ̼ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̂ɴ ʀᴀɴɢ ᴠɪ ɴɢʜɪ ɴɢᴏ̂ ᴄʜᴏɴɢ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ɴᴇɴ ᴆᴀ́ ʟᴇɴ ʟᴜᴛ ʙᴏ̣̂ɪ ᴛʀᴏ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ ᴅɪ̣ ᴜ̛́ɴɢ ᴛᴏ ᴛʜᴇ ʀᴇᴘᴏʀᴛ ̼̼̼s̼̼̼ᴜ̼̼̼.̼ ʙᴜᴛ ɪs ɴᴏᴛ ɴɢᴏ̂ ᴋʜɪ̉ ʟᴀ̂ᴍ ̼ “ʟɪ̃ɴʜ ᴀʏ” ̼, ̼ ɴɢᴜᴏɪ ᴄʜᴏɴɢ sᴛᴏᴘᴘᴇᴅ ᴘʀᴏᴘᴇʀʟʏ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ʙᴀᴏ ᴄᴀᴏ sᴜ ᴆᴏ̣̂, ̼ ʀᴇsᴜʟᴛɪɴɢ ᴋʜɪᴇ̂ɴ ̼ “ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴʜᴏ” ̼ ᴄᴜᴀ ᴄʜᴏɴɢ ᴍᴀᴄ ᴋᴇᴛ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ɴɢᴜᴏɪ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼.̼

ᴄʜᴏɴɢ ̼”̼ʍ̼ᴀ̼̆́ƈ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̣̼ȶ̼” ̼ ᴋʜᴏɴɢ ʀᴜᴛ ʀᴀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ, ̼ 2 ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɢɪᴜ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛᴜ́ ᴄᴀ́ᴄ ᴆᴇ̀ɴ ʙᴇɴʜ ᴠɪᴇɴ

ᴄᴀsᴇs ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴜ̛̣ sᴜᴄʜ ᴆᴀ́ ᴛᴜ̀ɴɢ ᴏᴄᴄᴜʀs ᴛᴀɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴏɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴏ ᴆᴀ̣ɪ ʙᴀ́ᴄ, ̼ ᴆᴀ̣ɪ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̼ɴ̼.̼ ʙᴏᴛʜ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀɴ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛɪᴇɴ ʟᴀᴍ ̼ “ʟɪ̃ɴʜ ᴀʏ” ̼ ɴᴇɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ʀᴀᴛ ʟᴏ ʟᴀɴɢ, ̼ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜɪs ᴆᴀ́ ᴠᴏ̂ ᴛɪ̀ɴʜ ᴋʜɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ᴀ̂ᴍ ᴆᴀ̣ᴏ ᴍᴀ̀ ᴛʀᴏ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʟᴀɪ ᴋʜɪᴇ̂ɴ ̼ “ᴄᴀ̂̀ᴜ ɴʜᴏ” ̼ ᴍᴀᴄ ᴋᴇ̂́ᴛ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼ ᴄᴜᴏɪ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀᴄ ʙᴀᴄ sɪ ᴘʜᴀ́ɪ ɢɪᴜ́ᴘ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴛʜᴜ̛ ɢɪᴀ̃ɴ ᴛʜɪ̣ ʙᴏᴛʜ ᴍᴏɪ ᴄᴏ ᴛʜᴇ ᴛʜᴏᴀᴛ ʀᴀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼.̼

 

ᴠᴇ ᴛʜᴇ ᴘʀᴏʙʟᴇᴍ ɴᴀʏ, ̼ ᴄᴀᴄ ʙᴀᴄ sɪ ᴄᴜɴɢ ɴʜᴀ̆́ᴄ ɴʜᴏ̛̉ ʀᴀɴɢ ɴʜɪᴇᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴜsᴇ ᴛʜᴇ ᴛᴜ ǫᴜᴀ́ɴ ᴏ̂ɴɢ sᴘᴇᴄɪᴀʟʟʏ, ̼ ᴏʀ ᴍᴜᴏɴ ᴛɪᴍ ᴄᴀᴍ ɢɪᴀᴄ ᴍᴀɴʜ ɴᴇɴ ᴜsᴇ ᴠᴀᴛ ʜᴇʟᴘ ɴʜᴀ̂ᴍ ʟᴀ̂ᴍ ᴛᴀɴɢ ʜᴜ̛ɴɢ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼.̼ ʙᴜᴛ ᴛʜɪs ʀᴀᴛ ᴅᴇ ᴅᴀ̂ɴ ᴆᴇɴ sᴛᴀᴛᴇ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ̂́ᴜ ɴʜᴏ, ̼ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴜ́ᴛ ʙᴀᴛ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ sᴇ ᴅᴀ̂ɴ ᴆᴇɴ ᴄʜᴀ̉ʏ ᴍᴀ́ᴜ ғʟᴀɢs ǫᴜᴀ̂ɴ ɴʜᴜ̛ ғʀᴏᴍ ᴛʜᴇ sᴀᴍᴇ ᴠᴀ ʙᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ̼̼̼ᴛ̼̼̼ʀ̼̼̼ᴜ̛̼̼̼́ɴ̼̼̼ɢ̼̼̼.̼

̼ᴍ̼ᴀ̼̼̼̆́ᴄ̼̼̼ ̼̼̼ᴋ̼̼̼ᴇ̣̼̼̼ᴛ̼̼̼ ̼ “̼ᴄ̼̼̼ᴀ̣̼̼̼̂ᴜ̼̼̼ ̼̼̼ɴ̼̼̼ʜ̼̼̼ᴏ̼̼̼̉ ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ǫ̼̼̼ᴜ̼̼̼ᴀ̼̼̼ɴ̼̼̼ ̼̼̼ʜ̼̼̼ᴇ̣̼̼̼̂ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼x̼ʀ̼ᴀ̼?

ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ɴᴀʏ ʀᴀᴛ ʜɪᴇᴍ ᴋʜɪ́ ᴘᴏssɪʙʟᴇ ᴏᴄᴄᴜʀs ᴛʀᴏ̣ɴɢ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ ᴛɪɴʜ ̼̼̼ᴅ̼̼̼ᴜ̣̼̼̼ᴄ̼̼̼.̼ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴇ ᴄᴀᴜsᴇs ᴡʜᴇɴ ɴᴜ ᴆᴀ̣ᴛ ᴋʜᴏᴀ́ɪ ᴄᴀᴍ, ̼ ᴀ̂ᴍ ᴆᴀ̣ᴏ ᴄᴏ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴠᴀ ᴋᴇᴘ ᴄᴜɴɢ ᴅᴜᴏɴɢ ᴠᴀᴛ ᴄᴜ̛̉ᴀ ɴᴀᴍ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴏ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴠᴀ ɢᴀʏ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴄʜᴏ̛̣ ᴄᴀ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼.̼ sᴛᴀᴛᴇ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴀʟsᴏ ᴅᴜʏ ᴛʀɪ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛᴀ́ᴄ ᴍᴀ̀ ɴʜᴜ ᴛʜᴇ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴠᴀ̉ɪ ᴘʜᴜᴛ ʟᴀᴍ ᴜɴᴀʙʟᴇ ᴛᴏ ʀᴜᴛ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀᴛ ʀᴀ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼.̼

ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛᴀ́ᴄ ᴍᴀ̀ ᴀ̂ᴍ ᴆᴀ̣ᴏ ʟᴀ̀ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴏᴄᴄᴜʀs ᴏ ᴘʜᴜ ɴᴜ ᴋʜɪ ᴀ̂ᴍ ᴆᴀ̣ᴏ ᴏᴄᴄᴜʀs ʜɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛᴀ́ᴄ ᴍᴀ̀ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ǫᴜᴀ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ ᴛɪɴʜ ̼̼̼ᴅ̼̼̼ᴜ̣̼̼̼ᴄ̼̼̼.̼ ʜᴇʀᴇ ɪs ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ᴄᴏ ʟᴀ̀ ᴍᴀ̣ᴄʜ ᴠᴀ ᴋʜᴏɴɢ ɴᴏᴛᴇ ᴏғ ғʟᴀɢs ɢᴀɴ ᴀᴍ ̼̼̼ʜ̼̼̼ᴏ̣̼̼̼̂.̼ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ɴᴀʏ ᴏᴄᴄᴜʀs ᴋʜɪ́ ᴆᴜ̃ᴀ ʙᴀᴛ ᴄᴜ ᴍᴏᴛ ᴠᴀᴛ ʟᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴀ̂ᴍ ᴆᴀ̣ᴏ ʟᴀ̂ᴍ ᴄʜᴏ̛̣ ʟᴏ̛́ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴀ̂ᴍ ᴆᴀ̣ᴏ ᴄᴏ ᴄʜᴀᴛ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼

 

ɴɢᴜᴏɪ ᴘʜᴜ ɴᴜ ʙɪ ᴄʜᴜɴɢ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴡɪʟʟ ɴᴏᴛ ᴛᴀᴋᴇ ʟᴀ̂ᴍ ̼ “ʟɪ̃ɴʜ ᴀʏ” ̼ ʙᴇᴇɴ ᴏʀ ʀᴀᴛ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴡʜᴇɴ ɢᴀɴɢ ᴛʜᴜ́ᴄ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼.̼ ᴄʜᴜɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛᴀ́ᴄ ᴍᴀ̀ ᴀ̂ᴍ ᴆᴀ̣ᴏ ᴘᴏssɪʙʟᴇ ᴅᴀ̂ɴ ᴆᴇɴ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀᴛ ᴄᴜᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʙɪ ᴍᴀᴄ ᴋᴇᴛ ᴅᴀ̂ɴ ᴆᴇɴ ᴠɪᴇᴄ ʜᴀ̉ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ sʜɪғᴛᴇᴅ ɪɴᴛᴏ sᴛᴀᴛᴇ ɴᴀᴍ ɴᴜ̛̃ ᴆɪɴʜ ʟɪᴇ̂̃ɴ ɪɴ ᴛʜᴇ ̼ “ᴆɪ̀ɴʜ ɴʜᴜ sᴀᴍ”. ʜᴏᴡᴇᴠᴇʀ ᴠᴇ ɢᴏ́ᴄ ᴆᴏ̣̂ sɪɴʜ ʟʏ́, ̼ ᴛʜɪs ᴋʜᴏ ᴘᴏssɪʙʟᴇ ᴏᴄᴄᴜʀs ʟᴀ̀ᴍ ɴɢᴜᴏɪ ᴘʜᴜ ɴᴜ ᴛᴜʏ ʙɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛᴀ́ᴄ ᴍᴀ̀ ᴀ̂ᴍ ᴆᴀ̣ᴏ ʙᴏ̣̂ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ,̼ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀɴ ʀᴀ ɴʜᴜɴɢ ᴅᴜᴏɴɢ ᴠᴀᴛ ᴄᴜ̛̉ᴀ ɴᴀᴍ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜɪ̣ ʜᴏᴀɴ ᴛᴏᴀɴ ᴄᴏ ᴛʜᴇ ᴛʜᴜᴍʙɴᴀɪʟs ᴀɴᴅ ᴇxɪᴛ ʀᴀ

ᴄᴀɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴᴀʏ ᴀɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ғʀᴏᴍ 0, 5 1% ̼ ᴘʜᴜ ɴᴜ ᴛʀᴇɴ ᴄᴀ́ᴄ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼́ɪ̼.̼ ɴɢᴜᴏɪ ᴍᴀᴄ ʙᴇɴʜ ᴡɪʟʟ ɴᴏᴛ ʙᴇ ᴀʙʟᴇ ᴋɪᴇ̂́ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ʙᴇᴇɴ ɴᴏ ᴠᴀ ᴆᴏ̂̀ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʀᴏ ᴄʜᴏ ᴠɪᴇᴄ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ ᴛɪɴʜ ᴅᴜᴄ ᴀs ᴡᴇʟʟ ᴀs ᴛᴏ ᴜsᴇ ʙᴀɴɢ ᴠᴇ sɪɴʜ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴍ̼ᴘ̼ᴏ̼ɴ̼.̼ ᴄᴏɴ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴄʜɪ́ ᴏᴄᴄᴜʀs ᴡʜᴇɴ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀᴍ ɪɴᴄᴏᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜᴜᴏɴɢ ʙɪᴇɴ ʟᴏsᴛ ᴀғᴛᴇʀ ᴋʜᴏɴɢ ᴄᴏ sᴜ ᴛʜᴀᴍ ɴʜᴀᴘ ɴʜᴜɴɢ ɴᴏᴛ ᴀ ʟᴜᴏ̂̀ɴ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼.̼

 

ᴛʀᴇɴ ᴛʜᴜᴄ ᴛᴇ, ̼ ᴄᴀᴄ ʙᴀᴄ sɪ ᴠᴀɴ ᴄʜᴜᴀ ʙɪᴇᴛ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴀᴜsᴇs ᴄʜᴜɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛᴀ́ᴄ ᴍᴀ̀ ᴀ̂ᴍ ᴆᴀ̣ᴏ ʟᴀ ̼ɢ̼ɪ̼̀.̼ ɪɴ ᴛʜɪs sᴛᴀᴛᴇ ᴄᴏ ᴀʀᴇ ʀᴇʟᴀᴛᴇᴅ ᴛᴏ ᴠɪᴇᴄ ʙɪ ʟᴀ̂ᴍ ᴅᴜ̃ɴɢ ᴛɪɴʜ ᴅᴜᴄ ̼ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜᴜ ᴏʀ ᴄʜᴀɴ ᴛʜᴜᴏɴɢ, ̼ ǫᴜᴀ sᴜ ɢɪᴀᴏ ʜᴏᴘ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴆᴏ̂ɴ ᴀɴᴅ ᴏᴛʜᴇʀ ʏᴇᴜ ᴄᴀᴍ ̼x̼ᴜ̼́ᴄ̼.̼ ɪɴ sᴏᴍᴇ ᴄᴀsᴇs, ̼ ᴄᴏᴜʟᴅ ɴᴏᴛ ʀᴀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʀᴜ́ᴄ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼.̼

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.