V̶Ừ̶A̶ ̶X̶O̶N̶G̶

Uncategorized

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼N̼g̼ày̼ ̼2̼4̼-̼2̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼2̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼í̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼H̼u̼ế̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

̼D̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼-̼2̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼B̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼-̼2̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼a̼i̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼6̼;̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼r̼à̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼ấ̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼á̼p̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼a̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼e̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼í̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼D̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼2̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼é̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼x̼e̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼í̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼
̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼i̼P̼h̼o̼n̼e̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼x̼é̼t̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼2̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼(̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼T̼.̼Đ̼.̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼”̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼6̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼)̼ ̼á̼p̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼(̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼i̼P̼ ̼8̼ ̼P̼l̼u̼s̼,̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼.̼.̼)̼,̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼)̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼ú̼ ̼g̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼

̼C̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼d̼o̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼V̼.̼T̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼C̼ú̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼H̼.̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼H̼.̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ầ̼y̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼ ̼T̼.̼Đ̼.̼H̼.̼ ̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼4̼/̼2̼,̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼H̼.̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼

xem thêm :

N̼g̼â̼n̼ ̼9̼8̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ú̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼


N̼g̼â̼n̼ ̼9̼8̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ở̼ ̼h̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼.̼

̼N̼g̼â̼n̼ ̼9̼8̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼p̼h̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ì̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼9̼8̼ ̼“̼c̼ở̼i̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼”̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ú̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ố̼.̼


N̼g̼â̼n̼ ̼9̼8̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ú̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼e̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼h̼.̼

̼“̼B̼ạ̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼á̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼”̼,̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼9̼8̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼.̼

̼“̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼u̼i̼ ̼n̼h̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼D̼J̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼l̼ắ̼c̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼o̼?̼”̼,̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼


S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ú̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼c̼h̼ê̼,̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼9̼8̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼l̼ó̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼l̼à̼ ̼b̼a̼o̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼l̼ư̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼e̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼9̼8̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼á̼o̼ ̼l̼ó̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼b̼a̼o̼.̼

̼C̼à̼n̼g̼ ̼l̼ố̼ ̼l̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼9̼8̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ồ̼,̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼f̼l̼a̼s̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼.̼


L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼f̼l̼a̼s̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼9̼8̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ồ̼,̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼9̼8̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ạ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ả̼ ̼r̼ổ̼ ̼“̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼á̼”̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ố̼ ̼l̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼Ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼h̼o̼t̼ ̼g̼i̼r̼l̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼8̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

Xem Thêm: C̼ã̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼“̼C̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼ị̼n̼ ̼x̼ò̼ ̼l̼u̼ô̼n̼”̼

D̼ù̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼g̼ả̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼

C̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼9̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼)̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼d̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼)̼.̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼á̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼á̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ì̼n̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼o̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼l̼ì̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼D̼o̼ ̼c̼h̼ê̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ù̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼N̼.̼M̼.̼H̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼:̼ ̼“̼M̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼é̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼k̼ỹ̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼T̼.̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼”̼.̼

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼n̼ ̼r̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼

T̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼H̼P̼T̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼b̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼.̼

̼C̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ô̼ ̼b̼ờ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼m̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼ấ̼m̼.̼

̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

C̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼

Đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼i̼á̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼ỵ̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ợ̼t̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ã̼n̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼u̼ ̼v̼é̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼ư̼u̼ ̼á̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼D̼ẫ̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼.̼

Leave a Reply

Your email address will not be published.